Na kittikoon Homepage

ประโยชน์ดนตรีสำหรับเด็กพิเศษ

ดนตรีมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเด็กพิเศษทุกกลุ่มอาการ

ดังนั้นหากจะนำ ดนตรีมาใช้กับเด็กๆ เราก็ควรที่จะเรียนรู้กฎเกณฑ์ พื้นฐาน ทางดนตรีเบื้องต้น เพื่อจะได้ทำให้กิจกรรม ดนตรีให้เกิด ประโยชน์สูงสุดกับเด็ก

โดยเนื้อแท้ โดยใจตามธรรมชาติของเด็กทุกคน ชอบเสียงดนตรีอยู่แล้ว ดังนั้น การเอาดนตรีมาช่วยพัฒนา ปรับเปลี่ยนเด็ก จึงเป็นวิธีการที่ไร้ อุปสรรคเรื่องของความไม่ชอบ หรือการเข้าไม่ถึง การไม่เข้าใจในสิ่งที่เราจะให้เขาเรียน แตกต่างจากการเรียนเขียนอ่าน เมื่อลูกมีปัญหาทางสมองอยู่ ก็จะเกิดความคับข้องใจ ก่อให้มีปัญหาตามมามากมาย

เครื่องดนตรีเปรียบเสมือนของเล่นที่มีเสียงแบบต่างๆหลากหลายให้ สำรวจทดลอง นำมาเลียนแบบและเรียนรู้ ได้มีโอกาสพัฒนาทางสังคมโดยตรงชัดเจน เพราะดนตรีเป็นเรื่องการปฏิสัมพันธ์ ระหว่างคนเล่นด้วยกัน คนที่ดู กับคนที่ เล่น ในขณะที่เด็กเล่นเครื่องดนตรี เต้นรำ หรือร้องเพลง เด็กต้องมีสมาธิ จึงจะทำเพลงหนึ่ง ๆ ผ่านไปได้อย่างงดงาม ไพเราะ กิจกรรมทางดนตรีทุกอย่างเป็นการสร้างความรู้สึกว่า เราทำสำเร็จ! ในระยะเวลาไม่นานนัก เพลงเบื้องต้นที่เราใช้บางเพลง ไม่ถึงหนึ่งนาทีเสียด้วยซ้ำ ดังนั้น จึงเหมาะมากสำหรับเด็กพิเศษที่มีสมาธิสั้น

ปิดการแสดงความคิดเห็น.