Na kittikoon Homepage

มูลนิธิ ณ กิตติคุณทำอะไร?

มูลนิธิ  ณ  กิตติคุณมีพันธกิจหลักคือ   สร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ให้ประโยชน์กับ ชีวิตประจำวัน พัฒนาศักยภาพ ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ   ในกลุ่มอาการออติสติก ดาวน์ซินโดรม สมองพิการ โดยเฉพาะ กลุ่มที่สามารถเรียนรู้ได้  แต่ไม่อาจเรียนในโรงเรียนปกติ อาจเป็นเพราะอายุมากเกิน หรือโรงเรียนไม่อาจรับได้ด้วยเหตุผลต่าง ๆ

กิจกรรมมุ่งเน้น พัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตประจำวัน  ทักษะการใช้สมอง  และร่างกายส่วนต่าง ๆ   ด้วยการใช้สื่อหลักคือ ดนตรี  ศิลปะ  การเล่น และการสื่อสาร

จากการที่วัยรุ่นจนถึงผู้ใหญ่ซึ่งอยู่ในกลุ่มอาการต่าง ได้มาฝึกทักษะทางร่างกาย ด้วยสื่อดังกล่าวพบว่า   เด็กซึ่งมีอาการบกพร่องทางสมองที่แตกต่างกันไปนั้นมีความสามารถส่วนตัวอยู่บ้าง และรับการพัฒนาได้

การที่เขามีโอกาสฝึกฝน และเล่นดนตรี ร้องเพลงเป็นกลุ่ม   ทำงานศิลปะแบบต่าง ๆ  เป็นประจำ สม่ำเสมอ   ทำให้การใช้ประสาทสัมพันธ์ มือ-ตา  ขาแขน ซ้าย-ขวาของเขาพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  และด้วยเหตุที่เขามีโอกาสทำงานสำเร็จ  เกิดความภาคภูมิใจ  ความมั่นใจในตัวเอง  ทำให้ท่าทีของเขา เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น   ช่วยให้เขามีแรงบันดาลใจที่จะทำงานชิ้นต่อไป

การมารวมกลุ่มกัน ทำให้มีเพื่อนในวัยใกล้เคียง   มีคนที่รักและเข้าใจโดยไม่มีอคติต่อกัน   ทำให้เขามีเพื่อนได้เยี่ยงเด็กวัยรุ่น หรือผู้ใหญ่ทั่วไป  เป็นชีวิตที่น่าอยู่  มีความสุขเพราะไม่ขาดเพื่อนวัยเดียวกัน

โดยที่เราเชื่อว่า กิจกรรมดังกล่าว จะช่วยเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของบุคคลพิเศษ  และเนื้อหา ขบวนการของการ แบ่งปันให้แก่กันและกัน จาก ผู้ปกครอง ครู และนักเรียนนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพราะเราทุกคนมีบางอย่างที่จะให้ และสิ่งที่เรา ขาดซึ่งต้องรับ แม้ว่าเราต้องยอมรับว่า การพัฒนาบุคคลพิเศษต้องการ ผู้เชี่ยวชาญในบางอย่าง แต่ในขณะเดียวกัน เด็กก็มีชีวิตประจำวันอยู่กับเรา ๆ ท่าน ๆ เราจึงไม่ได้เน้นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาเป็นที่หนึ่ง แต่เน้นความ ตั้งใจจริง ที่จะ ค้นหาว่า เด็กแต่ละคนต้องการอะไร ต้องรับการเสริมเรื่องอะไร และช่วยกัน หาทางแก้ไขข้อบกพร่อง และส่งเสริมความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่

ประสบการณ์ในการช่วยพัฒนาปรับปรุงความสามารถส่วนตัวของบุคคลพิเศษ  ในเว็บไซท์นี้  เชื่อว่า จะเป็นแรงบันดาลใจให้ครอบครัวที่มีบุคคลพิเศษอยู่ด้วย เห็นถึง วิธีการใกล้ตัวที่ใช้่ได้ผล รวมทั้งการช่วยเหลือจากคนรอบข้างอย่างตั้งใจ สม่ำเสมอ ที่จะช่วยปรับเปลี่ยนชีวิตลูกหลานของเรา ให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น
ทำกิจกรรมพัฒนาบุคคลผู้มีความต้องการพิเศษที่  356  ถ.ศรีอยุธยา   เขตราชเทวี    กทม. 10400

E-mail: nakittikoon.fd@gmail.com

หากท่านต้องการบริจาค โปรดติดต่อโดยตรงที่ ณ กิตติคุณ  คุณเจเน็ต เผื่อนพงศ์ โทร. 02-640-1860   โดยท่านจะได้รับใบเสร็จทุกครั้ง

 

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.