Na kittikoon Homepage

“ห้องศิลปะ ณ กิตติคุณ” การค้นพบ Na Kittikoon Art Room: Discovery

2 hafre copyมูลนิธิ ณ กิตติคุณตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2547 โดยทั้งครูและผู้ปกครอง
ได้ตั้งใจว่าจะใช้ศิลปะเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
ในกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม สมองพิการ ออทิสติก และอื่น ๆ
มีการทดลองหลาย ๆ วิธี ที่จะเข้าถึงหัวใจ ความคิด
และความสามารถที่มีอยู่ของบุคคลกลุ่มนี้
สิบกว่าปีที่ผ่านไปกับการทำดนตรีและการวาดอย่างสม่ำเสมอ
ณกิตติคุณจึงได้ค้นพบว่า อะไรเป็นวิธีการที่เหมาะสมสำหรับพวกเรา
ที่จะช่วยให้อยู่ร่วมกัน เรียนรู้พัฒนาตน และสร้างผลงานที่สวยงามอย่างมีความสุข

art room

วิธีการทำงานของเรา
สำหรับการวาดเส้นลงสีแล้ว แม้คาดหวังให้ทุกคนทำงานศิลปะได้เองทุกขั้นตอน
ตั้งแต่เลือกสี เลือกภาพที่จะวาด เลือกเทคนิค บางคนทำได้มากกว่าอีกคน
บางคนไม่อาจทำได้ถึงขนาดนั้น จึงต้องใช้วิธีการที่แตกต่างออกไป
หนึ่งรูปจึงสำเร็จได้ด้วยการทำเป็นทีม
ครูผู้ฝึกฝนเป็นดั่งนักออกแบบภาพและเป็นผู้เลือกสีให้
(อันนี้เหมือนว่านักเรียนเป็นคนพูดอาจใช้ภาพมาแทน)
ครูฝึกให้เราลงสีอย่างเป็นขั้นตอน พวกเราจึงเป็นผู้ที่รับเรื่องมาลงลายและลงสี
อย่างหนึ่งที่เราแต่ละคนมีติดตัวคือ ลายมือ ลายเส้น
การมองรูปทรง   มองสีแตกต่างกัน
เราจึงแปลความหมายสิ่งที่เห็นออกมาต่างกันด้วยแม้ว่าจะเป็นภาพเดียวกัน
ทุกครั้งที่วาดภาพ เราวาดอย่างหัวใจเป็นสุข
เราไม่ได้ต้องมาห่วงใยว่าจะสวยแบบที่ใครต้องการหรือไม่
วาดออกมาทีไรก็ดูดีแบบเรา…
ส่วนการวาดเส้นก็จะแตกต่างออกไปมาก เพราะว่า เราแปลการเห็นวัตถุ
สิ่งรอบข้างไม่เหมือนกัน นั่นทำให้แต่ละคนมีลีลาลายเส้นที่เป็นตัวเองอย่างชัดเจน
ชีวิตที่มีเพื่อน
บุคคลที่มีความต้องการพิเศษกลุ่มนี้ได้มาใช้ชีวิตร่วมกันมากกว่า 15 ปีแล้ว
ทำกิจกรรมศิลปะ ดนตรี ออกกำลัง อบขนม ตามวันเวลาที่กำหนด
ทุกวันมีการดูแล ปรับปรุงการใช้ชีวิต เพิ่มความเข้าใจในการสื่อสาร เรียนรู้
ทำงาน การที่มีกันและกันเช่นนี้ ทำให้ชีวิตมีความหมาย มีความสุข
ที่สำคัญคือทุกคนได้รับการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นไม่หยุดยั้ง ได้สร้างสรรค์ผลงาน
อันเป็นความงามซึ่งเกิดขึ้นในที่ ๆ ไม่คาดฝัน

 

Na Kittikoon Art Room: Discovery
Na Kittikoon Foundation was founded in 2004 when
parents and teachers determined to find ways to
develop the potential for those who are on a
different spectrum with special needs by using
music and painting. We conducted many
experiments in order to reach the heart, the
thoughts and inner potentiality of our people.
Over the past ten years with regular music and art
training, we have found the method that is suitable
to help us live as a community, develop ourselves in
every aspect and joyfully produce works of art.

nkffids
How we work:
Though the ideal is to have everybody in our group
do the whole process of art work on their own, they
do not have that capability. We needed a different
method. Each painting is achieved by teamwork.
The teachers are both designers and trainers
helping the students to produce their own artwork.
Teachers train will them to paint step by step.
Thestudents paint by themselves. Each of them have
their own unique way of seeing, drawing, and
sketching. Each one interprets a single image
differently. Amd they always draw with such
happiness, heedless of what others think about
their artwork. It always looks beautiful in our eyes.
Pen sketching is the activitiy that show each one’s
uniqueness clearly.
Life with friends:
Na Kittikoon’s people with special needs have been
together as a group for 15 years. Our activities are
drawing, painting, music, physical exercise and
baking. Each day, there are coached to enhance life
skills and to learn how to work together as a team.
Each one is continually transforming and producing
beauty and joy in an this unconventional
community.

 

 

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.