Na kittikoon Homepage
ระบบการรับรส

ระบบการรับรส

กิจกรรมบำบัด

เด็กอะไร ชอบกินรสชาติเหมือนผู้ใหญ่ โดยเฉพาะรสเผ็ดและรสเปรี้ยว

Comments Off
ระบบการได้ยิน

ระบบการได้ยิน

กิจกรรมบำบัด

อีกหลากหลายพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกมาหากเด็กมีความบกพร่องในระบบการได้ยิน

Comments Off