Na kittikoon Homepage

แกลเลอรี่คุณริวกิ้น

ริวกิ้นเริ่มต้นวาดรูปไปพร้อมกับการกินสีOil Pastel   ต่อมาใช้สี Acrylics   ครั้งนี้เป็นผลงานสองเทคนิคครับ

ปิดการแสดงความคิดเห็น.