Na kittikoon Homepage
เปเปอร์มาเช่

เปเปอร์มาเช่

กิจกรรมศิลปะ

เวลาทำงาน ศิลปะกับเด็ก ๆ เราก็มักจะคิดถึงขบวนการทำงานที่สนุกสนาน และผลงานที่ออกมา แต่สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษนั้น ขบวนการทำงานสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ผู้ใหญ่จำต้องตระหนักถึงการนำศิลปะเข้ามาช่วยเสริมสร้างสิ่งที่เด็กยัง [&hellip

มูลนิธิ ณ กิตติคุณทำอะไร?

มูลนิธิ ณ กิตติคุณทำอะไร?

บทความ

มูลนิธิ  ณ  กิตติคุณมีพันธกิจหลักคือ   สร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ให้ประโยชน์กับ ชีวิตประจำวัน พัฒนาศักยภาพ ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ   ในกลุ่มอาการออติสติก [&hellip

Comments Off on มูลนิธิ ณ กิตติคุณทำอะไร?